venerdì 22 ottobre 2010

Nederlandaĵoj, ĉapitro 1 / Cose olandesi, capitolo 1

Nu, kia estas mia vivo ĉi tie? Stranga, iom freneza, ofte konfuza, tamen ne malbona... nur necesas iom da tempo por alkutimiĝi al la novaĵoj. Unue mi devis lerni serion de aferoj (kiu certe ankoraŭ ne elĉerpiĝis!): kiel funkcias la Mac komputilo, kiel respondi al la oficeja telefono, kaj ĉefe kiel ne timi ĝian sonon kvazaŭ antaŭsigno de baldaŭa tragedio, la nomojn de la oficistoj kaj sur kiu sidloko ĉiu el ili kutimas sidi dum la kafopauzo (iuj tradicioj estas sakraj!), amason da pasvortoj, ktp.
Due, mi devis rezigne trankviliĝi, komprenante ke plendi aû koleriĝi pro la vetero ne helpas. Mia avo ĉiam diras: "Se pluvas, ni faru same kiel la Francoj... ili lasas pluvi!" Kaj mi faros kiel la Nederlandanoj: mi lasos pluvi, kaj prifajfos tion... eĉ se estas iom malfacile kamufliĝi kiel nederlandanino kiam sur mia pluvmantelo estas la skribaĵo "Junuloj por Torino"!
Kroma afero pritraktinda estas havi socian vivon ekster la Centra Oficejo, kaj ekster Facebook... Tio estas ja problemo, ĉar mi estas tiom timida kiom pigra, kaj certe tio ne helpas por pliigi miajn sociajn rilatojn, eĉ pli en fremda lando. Unu rimedo kiun mi trovis, por la momento, estas aliĝi al grupo de Roterdamo en Couchsurfing.org, kiu bonŝance sufiĉe aktivas, kaj ofte organizas aranĝojn. Mi partoprenis al kelkaj, sed mi ankoraû ne scias ĉu mi vere ŝatis... Certe mi ŝatis iun ejon kie ni estis, Poortgebouw, kiun verŝajne mi oftes vizitos.
Por fini, ankoraû mi estas serĉante hobion por mia libera tempo, kaj instruiston de la nederlanda lingvo. La virino kiu sin ofertis malaperis, kaj do mi ankoraû ne havis leciojn.
Por la momento estas ĉio. Mi klopodos verki pli ofte, ekde nun, sed mi promesas nenion, ĉar eble (kaj espereble!) mi estos okupita de ĉiuj tiuj nederlandaĵoj. :)Beh, com'é la mia vita qui? Strana, un po'pazza, spesso confusa, comunque non brutta... ci vuole solo un po' di tempo per abituarsi alle novitá. Prima di tutto ho dovuto imparare una serie di cose (che certamente non si é ancora esaurita!): come funziona il computer Mac, come rispondere al telefono dell'ufficio, e soprattutto come non temere il suo suono quasi fosse il segnale di un'imminente tragedia, i nomi degli impiegati e in quale posto ciascuno di loro si siede d'abitudine durante la pausa-caffé (certe tradizioni sono sacre!), un mucchio di password, e cosí via.

In secondo luogo ho dovuto mettermi il cuore in pace, capendo che lamentarsi o arrabbiarsi a causa del tempo non aiuta. Mio nonno dice sempre: "Se piove, noi facciamo come fanno i Francesi...lasciano che piova!" E io faró come fanno gli Olandesi: lasceró che piova, e me ne infischieró... anche se é un po' difficile camuffarmi da olandesina, quando sul mio impermeabile c'é la scritta "Giovani per Torino"!
Un'altra questione da trattare é come avere una vita sociale al di fuori dell'ufficio e di Facebook. Questo é un bel problema, dato che sono tanto timida quanto pigra, e questo certo non aiuta ad ampliare le mie relazioni sociali, tanto piú in terra straniera. Uno dei rimedi che ho trovato, per il momento, é stato di iscrivermi al gruppo di Rotterdam su Couchsurfing.org, che fortunatamente é abbastanza attivo e spesso organizza degli eventi. Sono stata ad alcuni di essi, ma non so dire se veramente mi siano piaciuti, certo mi é piaciuto uno dei posti in cui siamo stati, il Poortgebouw, che penso frequenteró spesso.
Infine, sto ancora cercando un hobby per il mio tempo libero, e un insegnante di lingua olandese. La ragazza che si era offerta é poi sparita e cosí non ho ancora fatto lezioni.
Per il momento é tutto. Cercheró di scrivere piú spesso, d'ora in poi, ma non prometto nulla, perché forse (si spera!) saró occupata da tutte queste cose olandesi. :)

mercoledì 20 ottobre 2010

ĉio ekis unu mezsomeran vesperon / tutto cominció una sera di mezza estate

Kaj nun...mi loĝas en Nederlando. Sed ne nur! Mi loĝas en la Centra Oficejo de UEA, kaj tie ĉi laboras kiel volontulino de TEJO. Strange, ĉu ne? Jen kial mi de longe ne verkas blogaĵojn, lastatempe mia vivo iomete revoluciiĝis, kaj ĉio okazis tiom rapide...kvazaû mi ne komprenas kiel. Nu, mi memoras ke estis unu somera vespero, en la Vojo Garibaldi en Torino, mi estis babilante kun Michael Boris, kaj manĝante glaciaĵon, dum ni atendis la komencon de la lunda renkontiĝo de TEC. Mi diris ke mi legis la anoncon de Tejo, kaj eble mi ŝatus kandidatiĝi, tamen mi ne vere pensis fari tion, ĉar mi unue devas fini mian studadon, kaj ĉar mi eniris la movadon ekde tro malmulte da tempo, kaj certe mi ne estus elektita, ktp. Post kelkaj semajnoj mi sendis mian kandidatiĝon, kaj Boris kortuŝan rekomend-leteron. Mi estis en FESTO, Paulinka alvokis min dum la posttagmeza diskejo, ni havis teruran babiladon pro la bruo, la sekvan semajnon mi estis en la Itala Kongreso en Lignano, kiam mi ricevis anoncon ke mi estis elektita... sekvis gratuloj, kompatoj, demandoj de gepatroj, laciga translokiĝo de Torino, malsukcesaj klopodoj por aranĝi mian universitatan situacion, salutoj, kisoj, kaj foriro. Kaj jen, jam pli ol tri semajnoj pasis, sen doni al mi la tempon por rakonti al miaj geamikoj kia estas mia vivo ĉi tie.
(pludaûros...)E adesso... abito in Olanda. Ma non solo! Abito negli uffici centrali dell'UEA (Associazione Universale dell'Esperanto), e qui lavoro come volontaria di TEJO (Organizzazione Mondiale dei Giovani Esperantisti). Strano, no? Ecco perché é da tanto che non scrivo articoli, ultimamente la mia vita si é un po' rivoluzionata, e tutto é successo cosí in fretta... quasi non capisco come. Dunque, ricordo che era una sera d'estate, in via Garibaldi a Torino, stavo chiacchierando con Michael Boris, e mangiando un gelato, mentre aspettavamo l'inizio dell'incontro del lunedí al CET. Dissi che avevo letto l'annuncio di TEJO, e forse mi sarebbe piaciuto candidarmi, ma non pensavo di farlo veramente, perché dovevo finire prima i miei studi, e perché sono entrata nel movimento esperantista da troppo poco tempo e sicuramente non sarei stata presa. Dopo qualche settimana mandai la mia candidatura, e Boris una commovente lettera di raccomandazione. Ero al FESTO, Paulina mi chiamó proprio durante la discoteca pomeridiana, fu una conversazione terribile a causa del baccano, la settimana successiva ero al Congresso Italiano a Lignano, quando ricevetti l'annuncio che ero stata scelta... Seguirono congratulazioni, compatimenti, domande dei genitori, uno stancante trasloco da Torino, malriusciti tentativi di sistemare in qualche modo la mia situazione universitaria, saluti, baci e partenza. Ed ecco, sono giá passate piú di tre settimane, senza darmi il tempo per raccontare ai miei amici com'é la mia vita qui. (continua...)